Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

młodzieży. 4 . Kształcenie i promocja postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 5 . Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 6 . Promocja i wspieranie kultury, sztuki, a także działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 7 . Promocja i wspieranie pracy wolontariackiej wśród młodego pokolenia. 8 . Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą państwa. 9 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 11 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a tak że działań wspomagających rozwój demokracji. 12 . Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 13 . Działania na rzecz poprawy warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. 14 . Działalność charytatywna 15 . Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych. 16 . Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie bezrobociu. 17 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. 18 . Promocja i ochrona zdrowia i wspieranie działań w zakresie świadczeń zdrowotnych. 19 . Promocja i działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. 20 . Promowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród osób młodych. 21 . Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna terenów wiejskich. 22 . Promocja zdrowego stylu życia. 23 . Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska. 24 . Udzielanie pomocy Polonii - Polakom żyjącym poza granicami Polski. 25 . Wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru, na którym działa fundacja oraz całej Rzeczypospolitej. 26 . Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 27 . Popularyzacja informacji o programach grantowych. 28 . Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. 29 . Wspieranie rozwoju i promocji regionów jako atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie. 30 . 0źukacja młodzieży i osób dorosłych poprzez doświadczanie (outdoor education) wykorzystując ekologiczne, aktywne oraz innowacyjne metody pracy, sprzyjające rozwojowi osobowemu i osobistemu. 31 . Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz promocja postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia. 32 . Prowadzenie działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju zawodowego i osobowego osób dorosłych. 33 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję