Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin. 1 . Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 2 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, 3 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 4 . Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 7 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 8 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9 . Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 10 . Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 11 . Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; upowszechnianie ochrony praw konsumentów, 12 . Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 13 . Promocji i organizacji wolontariatu, 14 . Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 15 . Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję