Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; b\) ochrona i promocja zdrowia; c) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży; d) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; e) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym propagowanie samorządności; g) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; h) działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; i) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; j) działania w zakresie kultury fizycznej i sportu; k) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; m) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; n\) promocja i organizacja wolontariatu; o) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; p) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej; 018b) działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; r) działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; s) prowadzenie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; t) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; u) prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej; 01c0) prowadzenie działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, a także mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; w) wspieranie osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych; 01c6) prowadzenie działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz promowanie wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; y) promowanie i wspieranie działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen; z) działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję