Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność w obrębie: 1 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3 ) działalności sportowej, rozwoju, wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej 4 ) szeroko rozumianej działalności charytatywnej 5 \) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6 ) ochrony i promocji zdrowia, działalności rehabilitacyjnej oraz leczniczej i pielęgnacyjnej 7 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 ) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja, 10 ) działalności na rzecz zróżnicowanych wiekowo wszystkich grup społecznych 11 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 ) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 14 ) rozwoju szkolnictwa na każdym szczeblu nauczania. 15 ) wypoczynku dzieci , młodzieży, osób starszych; działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 16 ) szeroko interpretowanej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny także systemu pieczy zastępczej; 17 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności lokalnych oraz promocji języka polskiego i regionalnego 18 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego; 19 \) turystyki i krajoznawstwa; 20 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21 ) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 ) ratownictwa i ochrony ludności; 24 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25 ) upowszechniania i ochrony praw konsumentów w tym również pacjentów. 26 ) działalności na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27 \) promocji i organizacji wolontariatu; 28 ) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29 ) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, partnerstwa krajowe i międzynarodowe 34 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 35 \) organizowanie pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej dla podopiecznych Stowarzyszenia oraz osób chorych, będących w trudnej sytuacji życiowej i społecznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję