Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności - Do zadań PTZN należy m.in.: a) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społe-czeństwa o charakterze zjawiska uzależnień, szczególnie od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz możliwościach przeciwdziałania tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; b) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w krajach Unii Europejskiej, w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom ich używania, w tym również nie- pełnosprawności; c) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych; d) występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, rządowych i sa-morządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób uza-leżnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po przebytej rehabilitacji i resocja-lizacji; e) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami społecznymi i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności krajów Unii Europej-skiej, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej poprzez organizowanie różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych w celu przeciwdziałania uza-leżnieniu od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych; f) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytu-cjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, resocjalizację i zwalczanie prze-stępstw wynikających z uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych sub-stancji psychoaktywnych w celu ograniczania zjawiska uzależnień oraz wszechstron-nej pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych tj. z zaburzeniami psy-chicznymi oraz zabezpieczenia osób używających substancji psychoaktywnych przed ich wykluczeniem społecznym poprzez redukcję bezrobocia; g) ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich otoczeniu do-stępu i korzystania z odpowiedniej pomocy; h) inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych Towarzystwa; - OT PTZN może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i wspierać ruchy pozarządowe określonych celami i zadaniami wynikającymi z niniejszego statutu. - W tym samym zakresie Towarzystwo może działać na rzecz inicjatyw ruchu obywa-telskiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego. - Towarzystwo może prowadzić szkolenia, przedmiotem których będą problemy zwią-zane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym może uczestniczyć w prowadzonych programach certyfikacji w ramach szkoleń zlecanych przez Krajowe 0c15duro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. - Do realizacji swych zadań Oddział terenowy PTZN w szczególności: a) zabiega o to, aby organy administracyjne, rządowe i samorządowe uwzględniły w swojej działalności profilaktykę, działania leczniczo- resocjalizacyjne i prewencyjne oraz podejmowały działania dla zapewnienia odpowiedniej bazy materiałowej

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję