Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie i nieodpłatnie. Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 ) działalność charytatywna; 3 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4 ) promocja dzielnicy Jedłownik, miasta Wodzisław Śląski, powiatu wodzisławskiego, województwa śląskiego; 5 \) ochrona i promocja zdrowia; 6 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 12 ) rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 \) rozwój i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 14 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 15 ) rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16 ) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 17 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 18 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 19 ) ratownictwo i ochrona ludności; 20 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 22 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23 \) promocja i organizacja wolontariatu; 24 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 25 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000393290
  • e-mail: danha13@o2.pl
  • Telefon: 48783368878
  • Adres: UL. GÓRNICZA 7, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję