Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 1 ) Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół katolickich; 2 ) Inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego; 3 ) Działalność informacyjną i wydawniczą; 4 ) Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 5 ) Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych; 6 ) Organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń; 7 ) Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 8 ) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 9 ) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; 10 ) Działalność charytatywną; 11 \) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 12 ) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 13 ) Ochronę i promocję zdrowia; 14 ) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 15 ) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 16 ) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 17 ) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 18 ) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości; 19 ) Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 20 ) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 21 ) Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie; 22 ) Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży; 23 ) Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 24 \) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 25 ) Działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 26 ) Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 27 ) Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 28 ) Wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej; 29 ) Upowszechnianie o ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję