Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i i osób; 2 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 . Działalność charytatywna; 4 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 . Ochrona i promocja zdrowia; 7 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10 .Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 .Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 12 .Wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 .Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14 .Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 15 .Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16 .Turystyki i krajoznawstwa; 17 .Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 18 .Promocja i organizacja wolontariatu 19 .Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 20 .Pomocy Polonii i Polakom za granicą; 21 .Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 22 .Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 23 .Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 24 .Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w zakresie określonym w art 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r.z późniejszymi zmianami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję