Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

10130 - Oczy Otwarte na Starość - Grupa OPP

10130 - Oczy Otwarte na Starość - Grupa OPP
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 1 ) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalność charytatywna; 4 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 ) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 7 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 ) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14 ) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 15 ) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 16 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 18 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19 \) turystyka i krajoznawstwo; 20 ) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 21 ) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 ) ratownictwo i ochrona ludności; 24 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 26 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27 \) promocja i organizacja wolontariatu; 28 ) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 29 ) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30 ) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 33 ) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 34 ) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 35 ) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 36 ) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 37 \) rewitalizacja; 38 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-37 powyżej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję