Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie funkcjonowania organizacji formalnych jak i nieformalnych. Ponadto Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; b\) ochrona i promocja zdrowia c) rzecznictwo i reprezentowanie członków stowarzyszenia oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych; d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży; e) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; h) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; i) działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży j) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; k) działania w zakresie kultury fizycznej i sportu; l) promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; n) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; o) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; p) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 018b) działalność charytatywna; r) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; s) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; t) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; u) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 01c0) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą; w\) upowszechnianie i ochrony praw konsumentów; 01c6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praz dziecka; y) działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; z\) promocja i organizacja wolontariatu; aa) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; bb) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej; cc) propagowanie samorządności. dd) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym działalność a rzecz integracji cudzoziemców; ee) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję