Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) skupianie bielszczan i mieszkańców Podbeskidzia rozsianych po Polsce i poza jej granicami, b) inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących historii oraz wartości kulturowych i przyrodniczych 0c15delska-0c15dałej, ziemi żywieckiej, pszczyńskiej i Śląska Cieszyńskiego, c) wspieranie rozwoju i podejmowanie działań na rzecz upiększania 0c15delska-0c15dałej i Podbeskidzia, d) upowszechnianie wiedzy o "małej ojczyźnie" i promowanie osiągnięć jej mieszkańców e) edukacja na każdym etapie życia, f) badanie i upowszechnianie lokalnych tradycji i folkloru, g\) ochrona zabytków architektury, budownictwa, zabytków ruchomych i cmentarzy, h) integracja mieszkańców Podbeskidzia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską zamieszkałą w mieście oraz w kraju i za granicą, i) inspirowanie i organizowanie działalności artystycznej, j) promowanie przeszłości i współczesności 0c15delska-0c15dałej oraz Podbeskidzia, w tym wszelkiej twórczości profesjonalnej i nieprofesjonalnej, wartości przyrodniczych i osiągnięć gospodarczych, k) prowadzenie działalności wydawniczej we wszystkich rodzajach mediów, w tym filmowej i muzycznej, l) wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej, m) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych, n) promowanie osób szczególnie uzdolnionych, o) podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, p) organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia, 018b) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, r) działalność charytatywna, stypendialna i pomoc społeczna s) przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym, t) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, u) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, równości płci, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 01c0) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem 0c15dałorusi i Ukrainy, w) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 01c6) promocja i organizacja wolontariatu, y) działania proekologiczne zmierzające do przywracania i tworzenia nowych terenów zielonych, z\) nauka, edukacja, wychowanie, aa\) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i osób starszych, bb) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i przyrody, cc\) wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych, dd) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie rowerowej, ee) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję