Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizm , narkomania, nikotynizm , przemoc , prostytucja. 2 . wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze nauki , edukacji , oświaty i wychowania 3 . Wspieranie rozwoju opieki pedagogicznej , psychologicznej i psychiatrycznej , a w szczególności psychoterapii dzieci młodzieży i rodziny 4 . krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży . 5 . Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej , oraz rodzinom niepełnym , a także pomocy dzieciom osieroconym , opuszczonym i zaniedbanym 6 . Wspomaganie rodziców, wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych . 7 . inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych . 8 . promocja i organizacja wolontariatu 9 . promowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz działalność kulturalna i kulturalno - oświatowa jako forma efektywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego . 10 . Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi , organami organizacji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania , zdrowotnymi , zakładami pracy , organizacjami społecznymi działającymi w kraju i po za jego granicami , na rzecz pomocy dzieciom , młodzieży i rodzinie. 11 . ochrona i promocja zdrowia 12 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych 13 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 14 . udzielanie pomocy materialnej , finansowej dzieciom i ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych ,jak również w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży , w celu zapobiegania i wychodzenia z bezdomności , a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego . 15 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji . 16 . pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą 17 . działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 18 . działalność charytatywna 19 . prowadzenie działalności badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci , młodzieży , rodzin oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz upowszechnianie tych informacji 20 . podtrzymywanie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej 21 . Pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym 22 . Pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo -wychowawczych którzy ukończyli 18 lat , usamodzielnieniu się praz uzyskaniu zatrudnienia 23 . Pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję