Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Celami Stowarzyszenia są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d) działalności na rzecz mniejszości narodowych; e\) ochrony i promocji zdrowia; f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; h) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; l\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; m\) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; n) ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałąnia patologiom społecznym; p) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 018b) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji; r) ratownictwa i ochrony ludzkości; s) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; t\) upowszechniania i ochrony konsumentów; u) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; v\) promocji i organizacji wolontariatu; w) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt a)- w\).

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję