Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, środowiska lokalnego w szczególności na rzecz osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. Działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 . działalności charytatywnej; 4 . podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 . działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 . ochrony i promocji zdrowia; 7 . działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 . działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 . działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 . działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14 . nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15 . wypoczynku dzieci i młodzieży; 16 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17 . wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19 . turystyki i krajoznawstwa; 20 . porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21 . obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 . ratownictwa i ochrony ludności; 24 . pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25 . upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26 . działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27 . promocji i organizacji wolontariatu; 28 . pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29 . działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30 . promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31 . działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Działalność nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję