Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom chorym i niepełnosprawnym; - prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej; - prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia; - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów; - kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka i demokracji; - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami; - działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w zakresie w jakim wspiera on cele statutowe Fundacji; - prowadzenie działalności na rzecz wsparcia rodziców w wychowaniu małych dzieci; - niesienie pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych; • profilaktyka zdrowotna; • szerzenie wiedzy medycznej; • finansowanie prac badawczo-rozwojowych w medycynie; • wspieranie placówek ochrony zdrowia; - zwiększanie bezpieczeństwa na drogach; - finansowanie działań związanych z ochroną środowiska; - niesienie pomocy dla ludności rejonów zagrożenia ekologicznego; - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy; - działania na rzecz wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej; - działania charytatywne; - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - działania na rzecz ochrony mniejszości narodowych; - działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; w tym wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie podejmowanych działań, nakierowanych na rozwój sportu, kultury, sztuki i nauki; - działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; - działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym; - działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; - niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; - działania na rzecz zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, nierównego traktowania, uprzedzeń i segregacji społeczeństwa; - prowadzenie działalności na rzecz rozwoju placówek oświatowych oraz placówek psychologiczno-oświatowych; - niesienie pomocy rodzicom samotnie wychowującym dzieci; • niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję