Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji obejmują: 1 ) podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia obywateli, a w szczególności przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz zarządzających w obszarze edukacji i nauki, 2 ) wypracowywanie w celu wdrażania nowoczesnych metod edukacji, 3 \) promocja rozwoju opartego na wiedzy, 4 ) propagowanie wiedzy o teorii i praktyce innowacyjności i przedsiębiorczości, 5 ) rozwój badań naukowych i wdrożeń w gospodarce i edukacji, 6 ) współpraca z europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, 7 \) edukacja organizatorów, animatorów inicjatyw lokalnych, 8 ) propagowanie, inspirowanie zachowań proedukacyjnych, 9 ) propagowanie i działanie na rzecz propagowania postaw proekologicznych, 10 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11 \) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 12 ) ochronę i promocję zdrowia, 13 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 14 ) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 15 ) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, 17 ) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 18 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 19 ) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, 20 ) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 21 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 22 ) ekologię, ochronę zwierząt i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 23 ) turystykę i krajoznawstwo, 24 ) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 25 ) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 26 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 27 ) promocję i organizację wolontariatu, 28 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w pkt 1-27 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję