Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

dostosowaniu edukacji do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju; Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami rozwoju; Organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób ze spektrum autyzmu i z innymi zaburzeniami rozwoju; Działalność oświatowa polegająca na kształceniu specjalistów na terenie całego kraju; Zakładanie i prowadzenie ośrodków dla osób ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju; zapobieganie społecznym skutkom zaburzeń rozwoju, w szczególności uzależnieniom, zaburzeniom psychicznym, przemocy wobec dzieci i dorosłych oraz ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; wspieranie systemu pieczy zastępczej w szczególności w zakresie identyfikacji zaburzeń rozwoju u dzieci; zwiększanie świadomości prawnej rodzin osób z zaburzeniami rozwoju oraz specjalistów; integracja i reintegracja zawodowa osób z zaburzeniami rozwoju; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w obszarze programów edukacji kulturalnej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w szczególności w obszarze programów edukacji kulturalnej; działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności w zakresie edukacji; działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości wśród osób z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności w zakresie tworzenia aplikacji wspierających funkcjonowanie osób z zaburzeniami rozwoju; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności integrację rodzin osób z zaburzeniami rozwoju oraz specjalistów; wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony zwierząt oraz przyrody wśród osób z zaburzeniami rozwoju; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w programach edukacji obywatelskiej osób z zaburzeniami rozwoju; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; wsparcie systemu ratownictwa i ochrony ludności w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z organizacjami o pokrewnym profilu; promocji i organizacji wolontariatu; pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz promocji Polski za granicą; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności dziecka z zaburzeniami rozwoju; działalności na rzecz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w szczególności o pokrewnym charakterze; pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, pomoc osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem s

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję