Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomoc społeczna, w szczególności udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 ) wspieranie dzieci, młodzieży z placówek opiekuńczo- wychowawczych, 3 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4 ) działalność charytatywna, 5 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 7 ) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 8 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 9 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 10 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 11 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 12 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczym, w tym rozwój przedsiębiorczości, 13 ) działalność na rzecz innowacyjności, nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz ich rozpowszechnianie, 14 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 15 ) działalność w ramach nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 16 ) działalność wypoczynku dzieci i młodzieży, 17 ) działalność w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 18 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 19 ) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, 20 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 21 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 22 \) promocja i organizacja wolontariatu, 23 ) promocja Rzeczypospolitej Polski za granicą, 24 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 25 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 26 ) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję, popieranie, inicjowanie, wspomaganie oraz realizowanie inicjatyw obywatelskich, a także integrację organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję