Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, w następującym zakresie: (a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, (b) działalności charytatywnej, (cj działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, \(d\) ochrony i promocji zdrowia, (e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, (f) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, (g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, {i\) turystyki i krajoznawstwa, (j) wypoczynku dzieci i młodzieży, \(k\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, \( 1 } wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, (m) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, (n) porządku i bezpieczeństwa publicznego, (o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, (p0383 ratownictwa i ochrony ludności, (018b) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, (r) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, (s) promocji i organizacji wolontariatu, (t) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w Statucie fundacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję