Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności: - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez organizowanie zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych oraz uczestnictwo w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego w celu wszechstronnego rozwoju młodych obywateli; - promowanie systematycznej aktywności fizycznej oraz prozdrowotnych, społecznych edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu; - przygotowywanie odpowiedniej kadry instruktorów, trenerów, animatorów, wolontariuszy i organizatorów sportu dzieci i młodzieży; - promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych; - wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport w szczególności u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo; - rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej; - inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. 2 . Promocja i organizacja wolontariatu, a w szczególności: - zwiększenie znaczenia wolontariatu dla umacniania spójności społecznej oraz propagowanie idei wolontariatu wśród grup posiadających mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia i wykluczonych społecznie; - propagowanie i rozwój wiedzy o wolontariacie w Polsce wraz z promocją wszystkich obszarów aktywności wolontariackiej zwłaszcza wśród osób starszych; - podejmowanie działań na rzecz wzrostu prestiżu wolontariatu w świadomości społecznej Polaków; - promocję wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących - kreowanie mody na wolontariat oraz aktywną postawę obywatelską przez sport zwłaszcza wśród osób młodych. 3 . Rozwój społeczeństwa obywatelskiego wraz z wszechstronną pomocą dla organizacji pozarządowych w szczególności poprzez działania ułatwiające rozwój sektora trzeciego. 4 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz podejmowanie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 5 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7 . Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności z zakresu: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 8 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 9 . Działalność charytatywna. 10 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 11 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 12 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję