Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Obszarów Wiejskich, - podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracow. i realizacji LSR, - upowszech. i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, - propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych, - promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, - udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych, - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - działalność charytatywną, - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - ochronę i promocję zdrowia, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, - promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, - działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki, - wypoczynek dzieci i młodzieży, - kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, - ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, - turystykę i krajoznawstwo, - porządek i bezpieczeństwo publiczne, - upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, - ratownictwo i ochronę ludności, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocję i organizację wolontariatu, - działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, - promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, - sprawowanie funkcji opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, - udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję