Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie: a. działalności opiekuńczo- wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, również wśród dzieci niepełnosprawnych; b. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: c. wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, d. organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych, e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; f. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; g. podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym; h. podejmowanie działań o charakterze ekologicznym; i. ochrona i promocja zdrowia; j. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich ; k. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym; l. upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; m. promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej; n. organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: a. akcje wychowawcze, projekty, seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców i rodziców, b. opracowanie i wydawanie materiałów profilaktycznych i wychowawczych, c. prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, d. podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, e. wspieranie rozwoju dzieci poprzez tworzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych, w tym punktów przedszkolnych, przedszkoli, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, f. tworzenie klubów wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, g. pracę wychowawczą pozaszkolną, w tym organizację wypoczynku zimowego i letniego, h. wspieranie i propagowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej, i. organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekologicznym, poetycko- muzycznym, filozoficznym, prorodzinnym, prozdrowotnym, europejskim w celu pożytecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, j. tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi; k. działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci; l. wdrażanie idei instytucji europejskich oraz korzystanie ze środków pomocowych; m. organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy lub pragnących podnieść swoje kwalifikacje; n. wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych; społecznych i innych mających na celu popularyzację idei samorządności; o. podejmowanie inicjatyw o charakterze ekologicznym; p. wspieranie i organizowanie wymiany doświadczeń edukacyjno - wychowawczych pomiędzy szkołami i organizacjami krajów Unii Europejskiej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję