Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- ochrony i promocji zdrowia, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, - upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, - ratownictwa i ochrony ludności, - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - upowszechniania i ochrony praw konsumentów, - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocji i organizacji wolontariatu, - działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje rządowe i pozarządowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia i instytucje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wszystkie osoby prawne. Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez: - współpracę z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi w swojej działalności takie same cechy statutowe jak fundacja, - organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak informacja, poradnictwo, pomoc prawna - organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc poradnicza i informacyjna - organizowanie i współorganizowanie powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak profesjonalne porady prawne - organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak rzecznictwo i ochrona praw - organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc w załatwieniu formalności i uzyskiwaniu uprawnień, - organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: opieka stacjonarna, schroniska, noclegownie, domy opieki, dzienne domy opieki, ośrodki rehabilitacji, hostele, środowiskowe domy samopomocy - organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc medyczna, rehabilitacja, leczenie, opieka medyczna, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie, pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych ora

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję