Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez : 1 . Powoływanie Niepublicznych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu Rodzinnego i innych form rodzicielstwa zastępczego, zapewniających dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opieką i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu jego usamodzielnienia. Tworzenie i prowadzenie Spółdzielni Socjalnych celem aktywizacji zawodowej pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze. 2 . Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się pomocą ludzi uzależnionych chorych, dzieciom z rodzin, patologicznych i nieporadnych życiowo. 3 . Zapobieganie narkomani i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży. 4 . Prowadzenie podczas integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego programów profilaktycznych i terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani przemocy i innym uzależnieniom. 5 . Organizowanie konferencji, szkoleń, odczytów i seminariów. 6 . Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych typu Rodzinnego , Rodzinnych Domach Dziecka i Rodzinach Zastępczych w trudnych sytuacjach życiowych, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. 7 . .Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, filmowej i informacyjnej w tym na rzecz pieczy zastępczej . 8 .Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów dzieci i młodzieży oraz współpracy między społeczeństwami. - 9 . Promocja nauki, edukacji oświaty, wychowania oraz przyznawanie stypendiów bezzwrotnych uczniom. 10 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 11 . Współpraca z osobami, jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie celów przyjętych przez fundacje. 12 .Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 13 .Promocja i organizacja wolontariatu. 14 . Upowszechnianie turystyki ,kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji. 15 . Wspieranie pieczy zastępczej , w szczególności współpraca z rodzinami zastępczymi i instytucjami pieczy zastępczej oraz pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję