Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a.prowadzenie dział. społecznej, pro społecznej i charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, środowisk edukacyjno- kulturalnych, społeczności zagrożonych marginalizacją życia społecznego (uzależnieni, bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni i przewlekle chorzy, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną) i innych osób potrzebujących wsparcia Stowarzyszenia, b.pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom a w szczególności dzieciom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans i stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju tych rodzin i osób poprzez pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie zaburzeniom zachowań dzieci i młodzieży, c.tworzenie płaszczyzn dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy drugiemu człowiekowi, grupie i społeczności lokalnej, d.działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, e.poradnictwo antyobbingowe, przeciwdziałanie mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy oraz promowanie i rozwój struktur i działań antymobbingowych, f. podnoszenie świadomości prawnej wybranych grup zawodowych i społecznych, szczególnie poprzez prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia znajomości przepisów prawnych, przepisów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, g.promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących umacnianiu komunikacji społecznej, h. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularnonaukowej w zakresie teorii i praktyki niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym, i.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, j.wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych i wolontariatu w kraju i za granicą, k.promowanie kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego l.propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, m.działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, n.działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, o.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, p.doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz poradnictwa socjalnego, rodzinnego i ochrony praw konsumentów, 018b.działalność na rzecz integracji społecznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi, r.upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności w szczególności (pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą), s.upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji , t.działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, u.propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej, 01c0.działalność ekologiczna i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w.ochrona i promocja zdrowia

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000272775
  • e-mail: iiwicka@wp.pl
  • Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO 47/47, 87-100 TORUŃ

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję