Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działalności dobroczynnej, a w szczególności pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 2 ) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 3 ) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, 4 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 5 ) działalności charytatywnej, 6 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 8 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 11 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 12 ) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 13 \) promocji i organizacji wolontariatu, 14 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 15 ) działalności zmierzającej do zapewnienia dziecku zaniedbanemu, osieroconemu bądź porzuconemu możliwości wychowywania się w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, 16 ) promowania i rozwijania rodzinnych form pieczy zastępczej. 17 ) działalności wspomagającej rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności i miasta Krakowa, 18 ) działalności związanej z kulturą, edukacją, wychowywaniem młodzieży; w tym poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń, 19 ) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 20 ) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 21 ) współpracy międzynarodowej, w tym pomocy Polonii i Polakom za granicą, 22 \) ochrony i promocji zdrowia, 23 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 24 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 25 ) działalności związanej z walką z bezdomnością.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję