Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Osiągnięcie wszechstronnego społeczno- gospodarczego rozwoju Gminy Malanów poprzez: a) rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społeczności gminy Malanów, b) podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców wsi oraz Gminy, c) integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Malanów, d) promowanie osiągnięć społecznych i gospodarczych mieszkańców gminy Malanów, e) aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy, szkolenia zawodowego, kursów informacyjnych, treningów psychologicznych, utworzenia banku danych o miejscowym i regionalnym rynku pracy, f) tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi o zbieżnych celach i zadaniach, g) inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia, h\) podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie, i) propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży idei etycznych oraz podstaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko, j) aktywizowanie różnorodnych form pomocy i samopomocy w stosunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych, oraz udzielenie pomocy rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, k) krzewienie wśród mieszkańców Gminy zasad zrównoważonego rozwoju, l) podejmowanie działań integracyjnych różnych środowisk osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, m) podejmowanie działań szkoleniowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, konsultacyjnych, wydawniczych i doradczych, n) rozwój różnych form turystyki, rekreacji i ochrony środowiska, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, o) realizowanie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i tradycji, kultury i sztuki, p) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 018b) promocja i organizacja wolontariatu oraz działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, r) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, s\) organizowanie zbiórek publicznych z przeznaczeniem na cele statutowe.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję