Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji AMI jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym oraz takich, których niepełnosprawność powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych. Celem działania jest ochrona zdrowia, działania profilaktyczne, prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Celem działania jest dążenie do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin poprzez: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja; - działalność paramedyczna - inicjowanie wprowadzania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych; - pracę terapeutyczna z udziałem zwierząt; - niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez dążenie do poprawy ich sytuacji, realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych; - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, aby umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; - działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy i innych form wspierania finansowego i rzeczowego w ramach opieki społecznej; - zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi. Celem fundacji jest również: - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka; - ochrona i promocja zdrowia, działania profilaktyczne, prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska; - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - nauka, edukacja, oświata i wychowanie; • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; - porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; • promocja i organizacja wolontariatu; - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję