Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Cele Fundacji są następujące: 1 ) działania na rzecz rozwoju nauki i edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu oraz współpraca z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki i kultury; 2 \) wspieranie i rozwijanie nowoczesnego procesu dydaktycznego; 3 ) działanie na rzecz edukacji i działalności naukowo-badawczej poprzez wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej współpracę międzyuczelnianą i międzynarodową; 4 ) działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z regionem zachodniopomorskim w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych; 5 ) działalność wydawnicza, edukacyjna i szkoleniowa. 6 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 7 ) działalność charytatywna; 8 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 9 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 10 \) ochrona i promocja zdrowia; 11 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 12 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 13 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 14 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 15 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16 ) nauka, edukacji, oświaty i wychowania; 17 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 18 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 19 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 20 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 21 ) porządek i bezpieczeństwo publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 22 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 24 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 25 ) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 26 \) promocja i organizacja wolontariatu; 27 ) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach 1-23 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję