Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) organizacja różnych form współpracy międzynarodowej mogących przyczynić się do rozwoju międzynarodowej wymiany młodzieży i wolontariatu, b) upowszechnianie idei wolontariatu i wymiany młodzieży, c) wspieranie inicjatyw oraz akcji umożliwiających młodym ludziom nawiązanie przyjaźni, okazanie solidarności i wzajemnego zrozumienia ponad podziałami kulturowymi, d) umożliwienie młodzieży polskiej uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu wolontarystycznego, e) zwalczanie bezrobocia zwłaszcza wśród grup szczególnie na nie narażonych: młodzieży, niepełnosprawnych oraz kobiet, f) propagowanie idei i przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji, samorządności oraz postaw obywatelskich, g) wspieranie aktywności obywateli w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych, h) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji oraz upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego, i) aktywizacja i integracja lokalnej społeczności z różnych środowisk, j) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, k\) promocja kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego, l) promocja i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, m) propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, n) kształtowanie świadomości społecznej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, o) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci z terenów miejskich i wiejskich, p) zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności przedszkoli społecznych, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych oraz organizowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych i opieki dziennej pełnionej przez opiekuna dziennego, r) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, t) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, u) podejmowanie działań wspierających i popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję