Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja ustanowiona jest w celu: 1 . Prowadzenie działalności pożytku publicznego po przez aktywizację i rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych, 2 . Podejmowania działań zapobiegających marginalizacji środowiska osób niepełnosprawnych, 3 . Niesienia pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 4 . Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem afirmacji trzeźwości, 5 . Udzielania opieki osobom potrzebującym czasowej pomocy ze względów medycznych i społecznych, 6 . Ograniczenia stanu bezrobocia, bezdomności, biedy i ubóstwa oraz negatywnych skutków tych zjawisk, 7 . Tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi własnej osobowości, twórczych umiejętności i kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej Polaków, zwłaszcza dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną, 8 . Kształtowanie postaw obywatelskich, ekologicznych i prospołecznych,0370 9 . Ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 10 .Promowanie idei integracji Polski z Unią Europejską i obywatelstwa europejskiego. 11 . Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 12 . Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 13 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 14 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 15 .Prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 16 . Prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, 17 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 18 . Promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 19 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 20 . Wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 21 . Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 22 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 23 . Promocji i organizacji wolontariatu

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję