Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . KRZEWIENIE I OŻYWIANIE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ 2 . SYSTEMATYCZNA I METODYCZNA FORMACJA CHARYTATYWNA 3 . ANALIZA NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH, ZAKRESU ICH WYSTĘPOWANIA, WYPRACOWANIE PROGRAMÓW ZMIERZAJĄCYCH DO ICH USUWANIA 4 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZEJ, SYSTEMATYZOWANIE JEJ FORM I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SZEROKIEGO ZAKRESU POTRZE0c068JĄCYCH, A W SZCZGÓLNOŚCI: RODZINY, DZIECI, MŁODZIEŻY, SAMOTNYCH MATEK, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, SENIORÓW, UZALEŻNIONYCH, BEZDOMNYCH, BEZROBOTNYCH, OFIAR PRZEMOCY, WIĘŹNIÓW, MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW, OFIAR KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, EPIDEMII, ZBROJNYCH KONFLIKTÓW 5 . UDZIELANIE POMOCY DORAŹNEJ I ROZWOJOWEJ NA TERENIE WŁASNEJ DIECEZJI I POZA JEJ GRANICAMI, TAKŻE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 6 . PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 7 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ, SZKOLENIOWO- EDUKACYJNEJ, PROMOWANIE ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA 8 . OPRACOWYWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 9 . UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA, SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY 10 . PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNINIEM Z PRACY I OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11 . UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN 12 . UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI I ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM TAKŻE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 13 . PROMOCJA RODZINY I OCHRONA ŻYCIA LUDZKIEGO 14 . PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 15 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 16 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 17 . DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA NA RZECZ MŁODZIEŻY, UMOŻLIWAIJĄCA JEJ ROZWÓJ INTELEKTUALNY, KULTURALNY, ZAWODOWY 18 . PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 19 . POMOC SPOŁECZNA 20 . DZIALANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W OPARCIU O WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 21 . PROMOCJA IDEI NOWEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 22 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LU0011 FINANSOWO PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO 23 . PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓ0011 DOROSŁYCH 24 . UDZIELANIE PORAD I INFORMACJI W PUNKCIE KONSULTACYJNYM, DOTYCZĄCYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIENIAMI I WSPÓŁUZALEŻNIENIAMI.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję