Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

0000 analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowania programów zmierzających do ich usuwania; 0000 prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób i grup społecznych będących w potrzebie 0000 pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka 0000 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 0000 ochrona i promocja zdrowia; 0000 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające w szczególności do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne; 0000 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 0000 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 0000 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 0000 działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 0000 wypoczynek dzieci i młodzieży; 0000 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego 0000 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 0000 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 0000 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 0000 działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 0000 promocja i organizacja wolontariatu; 0000 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego 0000 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 0000 działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa 0000 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 0000 działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 0000 działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie kreślonym w pkt. 1-22

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję