Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działania Caritas jest szerzenie i urzeczywistnianie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim poprzez działalność charytatywną w imieniu Diecezji Toruńskiej. Zadania Caritas wynikające z tego podstawowego celu winny być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Należą do nich w szczególności: 1 . krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, 2 . działalność charytatywna i opiekuńcza, 3 . działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym na rzecz rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej prowadząca do wyrównywania szans tych rodzin i osób, 4 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 5 . ochrona i promocja zdrowia, 6 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 9 . działalność z zakresu ekonomii społecznej oraz wspierania podmiotów ekonomii społecznej 10 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 11 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 12 . wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 13 . działania wspomagające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 14 . organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 15 . działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 17 . działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa; 18 . działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego 19 . świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 20 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 21 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 22 . upowszechniania i ochrony, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23 . pomoc Polonii i Polakom za granicą; 24 . działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 25 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 26 . kształcenie pracowników i działaczy charytatywnych; 27 . promocja i organizacja wolontariatu. 28 . wspomaganie szkoleniowo, informacyjnie, technicznie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz podmiotów, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w pkt 1-27 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję