Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

społecznych 3 ) promowania etyki biznesu i działań anty-korupcyjnych 4 ) promowania wrażliwości społecznej i ekologicznej 5 ) promowania praw człowieka 6 ) promowania społeczeństwa obywatelskiego i projektów prospołecznych 7 ) promowania rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego 8 ) promowania integracji międzykulturowej 9 ) promowania rozwoju członków redakcji 10 ) promowanie programów koordynowanych przez Unię Europejską. 11 ) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12 ) działalności charytatywnej; 13 \) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 14 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 15 \) ochrony i promocji zdrowia; 16 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 17 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 18 ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 19 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 20 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 21 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 92.62 .Z 22 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 23 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 24 \) turystyki i krajoznawstwa; 25 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z także działań wspomagających rozwój demokracji; 26 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 27 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 28 \) promocji i organizacji wolontariatu; 29 ) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 30 ) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 31 ) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję