Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę; 2 ) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji; 3 ) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom; 4 ) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych; 5 ) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa; 6 ) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii; 7 ) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków; 8 ) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków; 9 ) działanie na rzecz: osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy \(Dz. U. Nr 99 , poz. 1001 , z późn. zm.); - osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 , 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerw-ca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym \(Dz. U. Nr 122 , poz. 1143 , z późn. zm.); - niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 , poz. 776 , z późn. zm.); - innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej; - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; - integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - działalności charytatywnej; - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; - ochrony i promocji zdrowia; - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - równych praw kobiet i mężczyzn; - osób w wieku emerytalnym; - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; - wypoczynku dzieci i młodzieży; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - turystyki i krajoznawstwa; - porządku i bezpieczeństwa publicznego; - obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; - ratownictwa i ochrony ludności; - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; - upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję