Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasza strona www: siedlce.caritas.pl


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas należy: a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna, b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania, c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów, d) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f) działalność na rzecz mniejszości narodowych; g\) ochrona i promocja zdrowia; h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; m) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, n) rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; o\) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; p\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 018b) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; r) przeciwdziałanie patologiom społecznym; s) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; t) ratownictwo i ochrona ludności; u) pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; w\) promocja i organizacja wolontariatu; 01c6) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję