Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem ZKKK jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1 . wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz propagowania sportu i zdrowego trybu życia, 2 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 3 . ochrony i promocji zdrowia, 4 . wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, 5 . podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 . upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 7 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 9 . rozwoju i promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 10 . integracji i reintegracji zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11 . działalności charytatywnej; 12 . integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 13 . rozwoju i upowszechniania nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 14 . działalności na rzecz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, 15 . turystyki i krajoznawstwa; 16 . porządku i bezpieczeństwa publicznego; 17 . działalności na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, równych szans kobiet i mężczyzn oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym, 18 . promocji i organizacji wolontariatu, 19 . działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym powyżej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję