Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 . działalność charytatywna; 4 . promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DZ. U. z 2015 r, poz. 618,788 i 905 ), w szczególności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychologii i psychiatrii; 5 . wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 6 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10 . nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 11 . działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 12 . turystyka oraz krajoznawstwo; 13 . kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 15 . promocja i organizacja wolontariatu; 16 . pomoc Polonii i Polakom za granicą; 17 . działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 18 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 19 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 20 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 21 . upowszechnianie informacji o działalności z zakresu pożytku publicznego oraz propagowanie postaw prospołecznych. 22 . udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 23 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 24 . działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 25 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 26 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 27 . udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 28 . ratownictwo i ochrona ludności; 29 . promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 30 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych punktach

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję