Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia: 1 . Celem Stowarzyszenia jest realizacja działalności nieodpłatnej w zakresie: 1 ) podtrzymywania i kultywowania tradycji Klucza Muszyńskiego szczególnie wśród młodego pokolenia, 2 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 3 ) działalności charytatywnej, 4 ) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 6 \) ochrony i promocji zdrowia, 7 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 8 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9 ) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 10 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 12 ) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 13 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 14 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 15 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 16 ) ochrony środowiska, 17 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 18 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 19 ) ratownictwa i ochrony ludności, 20 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 21 ) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 22 \) promocji i organizacji wolontariatu, 23 ) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, w zakresie określonym w pkt 1-22 . 2 . Celem Stowarzyszenia jest realizacja działalności odpłatnej w zakresie: 1 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 2 ) działalności promującej lokalnych przedsiębiorców.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000215668
  • e-mail: agancarz@op.pl
  • Telefon: 184714009
  • Adres: UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję