Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Popularyzacja muzyki o tradycjach chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki gospel. Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni ludzi i narodów, budowanie cywilizacji miłości, wdrażanie w życie wartości uniwersalnych. Propagowanie nauczania papieskiego. Wymiana doświadczeń kulturalnych pomiędzy poszczególnymi religiami i kościołami chrześcijańskimi. Rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych młodych wykonawców. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury chrześcijańskiej, zarówno materialnych jak i niematerialnych. Wielostronne propagowanie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna podmiotom gospodarczym oraz prowadzenie szkoleń. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych. Prowadzenie działalności integrującej członków społeczności, członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, gospodarczą, rekreacyjną i towarzyską. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Działalność charytatywna; Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność na rzecz mniejszości narodowych, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie Działalność wspomagająca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Promocja i organizacja wolontariatu; Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w pkt 1-23 . Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję