Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 2 . działalność na rzecz osób nieprzystosowanych, osób niedostosowanych społecznie, osób będących w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, 3 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, dzieci i młodzieży, oraz upowszechniania i ochrony praw człowieka, 4 . przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, 5 . działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, 6 . działalność charytatywna, 7 . działalność na rzecz zatrudnienia, aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, w tym osób niepełnosprawnych, 8 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w działalności gospodarczej, 9 . działalność na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, 10 . działania w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, turystyki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, rehabilitacji, pomocy społecznej, 11 . działalność na rzecz ochrony środowiska, 12 . działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje, osoby fizyczne i prawne, 13 . działalność na rzecz organizacji, instytucji, osób fizycznych i prawnych, których celem jest działalność zbieżna z celami Stowarzyszenia, 14 . współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, 15 . działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej, 16 . działalność wolontarystyczna, promocja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję