Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia są: 1 .Tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia. 2 .Podejmowanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 3 .Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć. 4 .Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, od narkotyków, dotkniętych przemocą i innymi patologiami w środowisku lokalnym. 5 .Podejmowanie działań wobec osób wykluczonych społecznie mających na celu aktywizację społeczną i zawodową tych osób. 6 .Organizowanie wszechstronnej opieki dla osób chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania oraz terenie działania Stowarzyszenia. 7 .Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. 8 .Organizowanie pomocy i wsparcia psychologicznego i prawnego dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin. 9 .Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej. 10 .Promocja ekonomii społecznej. 11 .Prowadzenie pracy socjalnej. 12 .Promocja i prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku dzieci i młodzieży. 13 .Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 14 .Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 15 .Wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych. 16 .Wspieranie społecznej aktywności obywateli. 17 .Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, prowadzenie działalności charytatywnej. 18 .Rozwijanie współpracy między organizacjami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskiem lokalnym. 19 .Ochrona praw kobiet, w tym wyrównywanie ich szans w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji. 20 .Ochrona i promocja zdrowia. 21 .Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen. 22 .Promowanie i wspieranie rozwoju edukacji. 23 .Popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. 24 .Organizowanie i wspieranie rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 25 .Promowanie i organizowanie wolontariatu. 26 .Wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję