Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji są: 1 . pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 .działalność charytatywna, 3 . ochrona i promocja zdrowia, 4 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 6 . rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 . działania na rzecz emerytów i rencistów, 8 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9 . rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 10 . organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 11 . rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, 12 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 13 . ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 14 . wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 15 . niesienie pomocy osobom z urazami doznanymi w wypadkach drogowych i klęskach żywiołowych, 16 . wspieranie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, 17 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 18 . działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 19 . promocja i organizacja wolontariatu, 20 . działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie celów statutowych Fundacji, 21 . upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 21 a. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, 22 . działalność na rzecz zwiększenia świadomości obywatelskiej, poszanowania zasad demokracji i rozwoju partycypacji społecznej w życiu publicznym oraz podniesienia stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję