Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 7 Statutu celem Stowarzyszenia jest: - udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych; - wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego; - działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie; - zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością; - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - działalność charytatywnej; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; - działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; • promocji i organizacji wolontariatu; - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję