Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwijanie szerokiego zainteresowania, jak i organizowanie działalności informacyjnej, upowszechniającej, wspomagającej, ochronnej i pomocy na rzecz ochrony zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dobroczynności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów, jak również wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej oraz innej w przyjętych w statucie sferach zadań pożytku publicznego, podejmowanej w związku z nowoczesnym, optymalnym odżywianiem się ludzi i ekologiczną żywnością, skierowanych do ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego prowadzi działalność statutową realizując wyłącznie społecznie użyteczne zadania na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków stowarzyszenia w zakresie następujących zadań publicznych: a- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b- działalności charytatywnej, c- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, d/ ochrony i promocji zdrowia, e- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, f- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy, g- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. h- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, j- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, k/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu, l- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, m- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii, n- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji, o/ upowszechniania i ochrony praw konsumentów, p- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, q/ promocji i organizacji wolontariatu, r- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt. a - q. Zadania dotyczące działalności pożytku publicznego zawarte w wyżej wymienionych punktach są nieodpłatnym działaniem pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję