Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Budowa obywatelskiego społeczeństwa na terenie powiatu bolesławieckiego, poprzez zwiększenie aktywności mieszkańców W zakresie kształtowania rozwoju gospodarczego, kultury, ekologii, sportu, warunków wypoczynku. Współpraca z przedstawicielami samorządów terytorialnych i organizacjami gospodarczymi. Podejmowanie działań związanych z promocją Ziemi Bolesławieckiej i problematyki związanej z Integracją Europejską i współpracą przygraniczną. Pomocy społecznej, W tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działalności charytatywnej. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalności na rzecz mniejszości narodowej. Ochrony i promocji zdrowia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczyości. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Ratownictwa i ochrony ludności. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i zagranicą. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję