Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. 2 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 3 . Popularyzowanie polskiej kultury narodowej w kontekście wspólnoty kulturowej Europy. 4 . Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk. 5 . Pomoc rodzinom w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego i duchowego dzieci. 6 . Wszechstronna pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, zwłaszcza kobietom i dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą, np. w rodzinie oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom: alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii itp. Stowarzyszenie realizuje zadania Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej \(Dz.U. z 2011 roku Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami). 7 . Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, w tym działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 8 . Rozwijanie i upowszechnianie idei nauczania i wychowywania opartej na poszanowaniu praw człowieka. 9 . Działania na rzecz integracji środowiskowej, wyrównywania szans społecznych oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji dzieci, młodzieży i całych rodzin, także tych zagrożonych lub dotkniętych patologiami - uzależnieniami, przemocą lub bezrobociem. 10 . Wspomaganie ludności rolniczej w zdobywaniu nowych kwalifikacji oraz wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy. 11 . Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat walorów naturalnego środowiska społecznego i przyrodniczego oraz realizacja inicjatyw ekologicznych. 12 . Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i innych. 13 . Pomoc w samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych. 14 . Promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego. 15 . Pomoc rodzicom w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję