Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

FUNDACJA KGHM POLSKA MIEDŹ REALIZUJE CELE STATUTOWE W ZAKRESIE: 1 ) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓ0c356 2 ) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; 3 ) PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 4 ) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; 5 \) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 6 ) DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7 ) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 8 ) KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 9 \) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 10 \) UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 11 ) EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 12 ) PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 13 ) RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI; 14 ) POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ; 15 ) DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 16 ) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 4 UST. 1 PKT 1 – 23 TEJ USTAWY.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję