Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia są zadania w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . działalności charytatywnej, 3 . podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4 . działalności na rzecz mniejszości narodowych, 5 . ochrony i promocji zdrowia, 6 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8 . upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 9 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 10 . 10 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11 . nauki, edukacji, oświaty i edukacji, 12 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 13 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 14 . upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 15 . porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 16 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 17 . 17 . ratownictwa i ochrony ludzkości, 18 . pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 19 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 20 . promocji i organizacji wolontariatu, 21 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach jak wyżej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję